بازدید آقای پرفسور العلوی با هیات همراه از بحرین

1392/11/9

در تاریخ 7/11/1392 طی بازدیدی آقای دکتر پرفسور العلوی با هیئت همراه از دفتر اینجانب در رابطه با آب قلیایی بازدید فرمودند ویاداشتی هم در دفتر ثبت این اتحادیه ثبت نمودند


http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86.jpg

دلائل اسیدی شدن بدن

1392/5/25

متن کامل pdf  دلائل علمی اسیدی شدن بدن حتما مطالعه بفرمائید

 

دانلود کنید

 

http://s1.picofile.com/file/7895270214/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%86.jpg

http://s4.picofile.com/file/7895275692/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%B3.jpg

http://s4.picofile.com/file/7895280321/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg