رادیکالهای آزاد ویون ها

1392/11/9

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7.JPG


4خاصیت ضروری آبها

1392/11/9

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D8%A8%206%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C.JPG