درمان سرفه .سنگ کیسه صفرا و کم شدن وزن

1399/1/24
درمان سرفه .سنگ کیسه صفرا و کم شدن وزن

درمان سرفه مزمن در دو سه ماهه شدید و عدم نتیجه دارویی 

وکم شدن وزن و سنگ کیسه صفرا


درمان فشار خون با آب قلیایی و عدم استفاده از دارو..

1399/1/24
درمان فشار خون با آب قلیایی و عدم استفاده از دارو..

درمان فشار خون با آب قلیایی و عدم استفاده از دارو