درمان رفلکس معده و..

1393/6/9

بنام خدا

دست خط استفاده کننده آب قلیایی در بیماری رفلکس معده

وانجام آزمایشات گوناگون بر روی آب دستگاه قلیایی

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA.jpg


نمونه بیماران شفا یافته از آب قلیایی

1393/4/24

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DA%86%20%D8%A7%D9%84.jpg

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.jpg

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87.jpg