استفاده کننده گان دستگاه آب قلیایی وبهبود بیماریها

1391/11/13

1- استفاده کننده محترم این دستگاه وبهبود بیماریهای قند - چربی خون - سنگ کلیه وناراحتی شدید گوارش

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg

ویدئو دانلود کنید

2- استفاده کننده محترم این دستگاه ودفع راحت سنگ کلیه وعدم سنگ سازی مجدد

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/ghasemi.jpg

ویدئو دانلود کنید

3- استفاده کننده محترم وبرطرف شدن ناراحتی اعصاب وناراحتی شدید گوارش

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/balali.jpg

ویدئو دانلود کنید

مشخصات افراد بالا در دفتر موجود است ومیتوانید برای کسب اطلاعات دقیق تماس بگیرید

 

 


دست خط افراد بهبود یافته آب قلیایی

1391/11/2

نمونه دست خط افراد استفاده کننده از این آب در شهرکرد :

 

  

و 

 

در جمله 100 سی سی منظور واحد بوده که 100 واحد درست است