استفاده 10 روز از آب قلیایی وتاثیر آن

1395/12/4

استفاده جناب آقای بهادران مدت 10 روز از آب وبرطرف شدن ناراحتی معده ایشان

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87.jpg


مصرف این آب در دید چشمها و.....

1395/12/4

فیلم مصرف آب قلیایی وبهبود دید چشمها

 

دانلود

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20p.jpg

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D8%B4%D9%851.jpg