مشکلات تیروئید وگوارش و..

1393/11/2

جناب آقای حداد

ومشکلات تیروئید .. گوارش و...

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B41.jpg

 

 


درمان ناراحتی شدید گوارش وپروستات وسنگ کلیه

1393/9/4

 

بنام خدا

درمان ناراحتی شدید گوارش 

پروستات وسنگ کلیه 

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA.jpg