دفع سنگ کلیه بزرگ خاردار

1400/7/26
دفع سنگ کلیه بزرگ خاردار

ذفع سنگ خار دار بزرگ وبرطرف شدن مشکلات 


بهبود تمامی بیماریها با آب قلیایی

1400/4/22
بهبود تمامی بیماریها با آب قلیایی

بهبود تمامی بیماریها و دیابت  با آب قلیایی