برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

1399/4/17
برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

برطرف شدن مشکل دفع پروتئین با مصرف آب قلیایی 


بهبود قند خون از 400 به 90 با مصرف آب قلیایی

1399/4/17
بهبود قند خون از 400 به 90 با مصرف آب قلیایی

بهبود قند خون با مصرف آب قلیایی