درمان قند خون و سنگ کلیه بطور کامل

1399/4/17
درمان قند خون و سنگ کلیه بطور کامل

درمان قند خون  380و سنگ کلیه به قطر های 16 میل و12و10و8و6و5 بطور کامل


برطرف شدن سنگ کلیه وبند آمدن خونریزی کلیه

1399/4/17
برطرف شدن سنگ کلیه  وبند آمدن خونریزی کلیه

برطرف شدن چند سنگ کلیه وبند آمدن خونریزی کلیه

با مصرف 3 لیوان آب قلیایی ولرم