مشکل فشار خون و بهبودی با آب قلیایی

1399/4/17
مشکل فشار خون و بهبودی با آب قلیایی

بهبود فشار خون از 20 تا 27 و فعلا 10


برطرف شدن مشکل فشار خون

1399/4/17
برطرف شدن مشکل فشار خون

برطرف شدن مشکل فشار خون