سرطان و شیمی درمانی

1400/1/15
سرطان و شیمی درمانی

بهبود و تنظیم پلاکت‌ها در شیمی درمانی و رضایت بیمار ..


درمان تومور 7 سانتی متری

1400/1/15
درمان تومور 7 سانتی متری

درمان تومور 7 سانتی متری کبد بمدت 4 ماه با آب قلیایی

و کوچک شدن و خارج شدن از کبد ..


@jansonwater
???? ???? ???? ???? ????