مولکولهای آب بررسی شده توسط دکتر ایموتو

مولکولهای آب بررسی شده توسط دکتر ایموتو دانشگاه ژاپن

حتما ببینید 

دانلود کنید


میدانستیم مولکولهای برف اشکال زیبایی دارند 

طی 15 سال تحقیق وپیگیری دکتر ماسورا ایموتو به نتایج بسیار جالب و قابل تامل از آب شده است که آب آفریده ای مرموز بوده و...