دفع سنگ کلیه بزرگ خاردار

دفع سنگ کلیه بزرگ خاردار

ذفع سنگ خار دار بزرگ وبرطرف شدن مشکلات یک دیدگاه بنویسید
4 + 3