دفع راحت سنگ 22 میلی کلیه با آب قلیایی

دفع راحت سنگ 22 میلی کلیه با آب قلیایی

دفع راحت سنگ 22 میلی کلیه با آب قلیایییک دیدگاه بنویسید
2 + 1